ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง “ไผ่พืชเศรษฐกิจใหม่เพื่อสร้างรายได้และการฟื้นฟูป่า”

@21 ก.พ. 63 16:06
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวภัทศา ปิณฑะศิริ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง โไผ่พืชเศรษฐกิจใหม่เพื่อสร้างรายได้และการฟื้นฟูป่าโ ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี โดยประเด็นในการฝึกอบรมโครงการดังกล่าวเน้นที่การนำองค์ความรู้เรื่องพันธุ์ไผ่และการต

โครงการเพื่อการส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้นโยบายตลาดนำการผลิต

@21 ก.พ. 63 16:03
วันที่ 18 โ 19 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด นำตัวแทนกลุ่มเกษตรกรตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด เข้าร่วมอบรมโครงการเพื่อการส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้นโยบายตลาดนำการผลิต ณ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานมาตรฐาน

ภัยแล้งปี 2563 ตำบลหนองโสน

@21 ก.พ. 63 15:58
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ลงพื้นที่ตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดตราด ร่วมกับนายวัฒนา อานามวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 เพื่อติดตามความคืบหน้าจากข้อเสนอเพื่อการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรจากแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล และร่วมหารือกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเร่งด่

ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

@21 ก.พ. 63 15:54
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมและได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การใช้วิทยาศ

ประชุมคณะทำงานด้านยางพารา ปาล์มน้ำมัน และข้าว ครั้งที่ 1/2563

@14 ก.พ. 63 16:40
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดตราดประชุมคณะทำงานด้านยางพารา ปาล์มน้ำมัน และข้าว ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด โดยมีนายไพฑูรย์ ธัมมวิจยะ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม และมีผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมเ

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดตราด

@13 ก.พ. 63 13:54
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด มอบหมายให้ นางสาวภัทศา ปิณฑะศิริ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดตราด (กรอ.ตร.) ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิเชี

หัวข้อทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ