ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการปลูกไผ่และแปรรูปไผ่พืชเศรษฐกิจใหม่

@October,01 2019 14.38
วันที่ 13 - 16 กันยายน 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด จัดโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการปลูกไผ่และแปรรูปไผ่พืชเศรษฐกิจใหม่ ณ จังหวัดลำปางและจังหวัดเชียงราย

รับสมัครการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร

@September,09 2019 15.32
ด้วยพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 20 (4) กำหนดให้สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร และตามประกาศสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร พ.ศ.2556 ข้อ 5กำหนดให้การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร

โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมปี 2562

@September,09 2019 15.29
สภาเกษตรกรจังหวัดตราดจัดโครงการทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลในปี 2562 จำนวน 7 ตำบล ได้แก่ 1. ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 2. ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 3.ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 4. ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 5. ตำบลวังกระเเจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 6. ตำบลท่า

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร กิจกรรมสัมมนาการบริหารจัดการน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดตราด

@September,09 2019 15.23
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดตราดจัดโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒฯาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร กิจกรรมสัมมนาการบริหารจัดการน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดตราด วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประสานงาน และบูรณาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการพัฒนาและแก้ปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัด

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร กิจกรรมการแก้ปัญหาสิทธิเกษตรกรกับการประกอบอาชีพประมง

@September,09 2019 15.20
สภาเกษตรกรจังหวัดตราดจัดโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร กิจกรรมการแก้ปัญหาสิทธิเกษตรกรกับการประกอบอาชีพประมง ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมีอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตราด และป

หัวข้อทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ