ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร

@September,09 2019 15.32
ด้วยพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 20 (4) กำหนดให้สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร และตามประกาศสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร พ.ศ.2556 ข้อ 5กำหนดให้การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร

โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมปี 2562

@September,09 2019 15.29
สภาเกษตรกรจังหวัดตราดจัดโครงการทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลในปี 2562 จำนวน 7 ตำบล ได้แก่ 1. ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 2. ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 3.ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 4. ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 5. ตำบลวังกระเเจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 6. ตำบลท่า

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร กิจกรรมสัมมนาการบริหารจัดการน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดตราด

@September,09 2019 15.23
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดตราดจัดโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒฯาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร กิจกรรมสัมมนาการบริหารจัดการน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดตราด วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประสานงาน และบูรณาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการพัฒนาและแก้ปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัด

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร กิจกรรมการแก้ปัญหาสิทธิเกษตรกรกับการประกอบอาชีพประมง

@September,09 2019 15.20
สภาเกษตรกรจังหวัดตราดจัดโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร กิจกรรมการแก้ปัญหาสิทธิเกษตรกรกับการประกอบอาชีพประมง ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมีอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตราด และป

โครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด

@September,09 2019 15.16
วันที่ 6 มิถุนายน 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดตราด จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด มีเครือข่ายภายในจังหวัดตราดจำนวน 38 ตำบล มีผู้เข้าร่วมจำนวน 41 คน

กิจกรรมการฝึกอบรม ส่งเสริมสนับสนุนขึ้นทะเบียน Gap และการพัฒนาคุณภาพผลผลิต (ไม้ผล)

@August,19 2019 12.11
นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด และรองประธานสภา สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตราด และ นางสาวภัทศา ปิณฑะศิริ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด จัดโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนา และแก้ปัญหาด้านการเกษตร กิจกรรมการฝึกอบรม ส่งเสริมสนับสนุนขึ้นทะเบียน Gap และการพัฒนาคุณภาพผลผลิต (ไม้ผล) กล

หัวข้อทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ