สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด งานบริหารปี 2562

สัมมนาโครงการ 1 ไร่ 1 แปลงเกษตรอินทรีย์จังหวัดตราด15 กรกฎาคม 2562
15
กรกฎาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย phatsa
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมสภาเกษตรกรครั้งที่ 4

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จำนวนสมาชิกเข้าร่วมประชุม 20 คน