เข้าร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

by สกจ.ตราด @16 มี.ค. 66 09:36 ( IP : 125...214 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
  • photo  , 1477x1108 pixel , 104,001 bytes.
  • photo  , 1567x1045 pixel , 123,355 bytes.
  • photo  , 1567x1045 pixel , 122,617 bytes.
  • photo  , 1567x1045 pixel , 156,930 bytes.
  • photo  , 1567x1045 pixel , 142,346 bytes.

เข้าร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566  นายสว่าง  ชื่นอารมย์  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด มอบหมาย นางสาวภัทศา  ปิณฑะศิริ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด จังหวัดตราดครั้งที่ 1/2566  ซึ่งนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  มอบหมายให้นายกัฬชัย  เทพวรชัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม โดยมีคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจากกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตัวแทนภาคเกษตรกร เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมพลอยแดง  ศาลากลางจังหวัดตราด
สำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดตราดในครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตราด ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา  รวมทั้งผลการดำเนินงานและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัดตราด การนำเสนอปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด  ปีการผลิต 2565 และประมาณการปีการผลิต 2566 นอกจากนี้ยังได้มีการนำเสนอแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566 ประเภทภัยแล้ง อย่างไรก็ตามที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณา แนวทางการป้องกันทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ในพื้นที่จังหวัดตราด และการจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดตราด ปี 2566  รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร จังหวัดตราดอีกด้วย

Relate topics