สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด จัดประชุมคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ประเภทผู้แทนเกษตรกร

by สกจ.ตราด @8 มี.ค. 66 11:57 ( IP : 125...212 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
 • photo , 1500x1000 pixel , 199,705 bytes.
 • photo , 1500x1000 pixel , 169,932 bytes.
 • photo , 1500x1000 pixel , 165,932 bytes.
 • photo , 1500x1000 pixel , 181,385 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 89,065 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 94,625 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 131,897 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 107,702 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 124,095 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 124,852 bytes.

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวภัทศา ปิณฑะศิริ หัวหน้าสำนักสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายกัฬชัย  เทพวรชัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม  ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราดจัดขึ้นที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตราด
ทั้งนี้ตามที่ พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 31 บัญญัติให้สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร แทนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ที่ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปี  ละตามระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกตั้งสมาชิสภาเกษตรกรเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2565 เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ จึงได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร โดยกำหนดให้วันที่ 19 มีนาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้ง  ดังนั้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ในวันดังกล่าว สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด จึงได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ประจำจังหวัดตราด ในครั้งนี้ขึ้น โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสื่อต่าง ๆ ทั้งสื่อบุคคล ผ่านผู้นำชุมชน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และผ่านสื่อมวลชนในพื้นที่

Relate topics