ระบบบริหารงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด งานบริหารปี 2563

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ครั้งที่ 322 พฤษภาคม 2563
22
พฤษภาคม 2563รายงานจากพื้นที่ โดย phatsa
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ได้จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2563 โดยมีสมาชิกสภาฯหัวหน้าสำนักงานฯ  และพนักงานสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามมติของสภาเกษตรกรจังหวัด และพิจารณาโครงการแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตผลไม้ล้นตลาดในฤดูกาลผลิต  ปี 2563

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ครั้งที่ 3