ระบบบริหารงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด งานบริหารปี 2562

ประชุมคณะทำงานข้าว6 กันยายน 2562
6
กันยายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย สกจ.ตราด
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมคณะทำงานด้านข้าว เรื่องพิจารณา โครงการประกันรายได้ข้าวปี2563

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สมชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตราดรับทราบการประกันราคาผลผลิตข้าว