ประวัติความเป็นมา

by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน @13 ส.ค. 62 16:14 ( IP : 182...159 )

เกี่ยวกับสภาเกษตรกรจังหวัด

            สภาเกษตรกรจังหวัดได้มีการจัดตั้ง สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขึ้น ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. มาตรา 38 เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบงานด้านธุรการ รวบรวมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสภาเกษกรจังหวัด ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรได้ทราบถึงนโยบายแผนพัฒนาเกษตรกรรม จัดให้มีระบบการทำงานการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงาน องค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิต การแปรรูปผลผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญา พันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถิ่น นวัฒตกรรมเทคโนโลยีการผลิต ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับมอบหมายสู่เกษตรกร

เป้าหมายการพัฒนาองค์กร

          (1) สร้างเครือข่ายสภาเกษตรกร           (2) พัฒนาบุคลากรและระบบงานสภาเกษตรกร           (3) แก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตร

คำอธิบายภาพ

ตราสัญลักษณ์

ความหมาย

      พระพิรุณทรงนาคเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นเกษตรกรรมบนผืนแผ่นดินไทย คชสีห์ราชห์ เป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีที่ปกป้องคุ้มครองชาติไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติมีบทบาทในการปกป้องคุ้มครองเกษตรกรรมของไทย จึงนำสัญลักษณ์ทั้งสองมาร่วมกันสื่อความหมายภายในวงกลมด้วยสีเขียวและทอง


ความหมายของสี

      สีทอง หมายถึง ความเจริญ รุ่งเรือง ความมีอำนาจ กำหนดใช้สีในสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงการก่อตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติให้มีอำนาจหน้าที่สร้างความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืนให้กับเกษตรกรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

      สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ความสุข กำหนดใช้สีในสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงบทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติในการส่งเสริมการรวมกลุ่ม ให้การร่วมมือกัน เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ ความสุข ของเกษตรกร