สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด งานบริหารปี 2563

ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ครั้งที่ 1/25638 สิงหาคม 2563
8
สิงหาคม 2563รายงานจากพื้นที่ โดย phatsa
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด โดยมีว่าที่ร้อยตรี พิเชียน  ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการตรวจสอบพื้นที่ทับซ้อนและการดำเนินการตามระเบียบกฎหมายพื้นที่เป้าหมายปี 2562 ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่ากุ่มและป่าห้วยแร้ง และป่าสงวนแห่งชาติป่าหินเพิงทึบทิวเขาบรรทัด และการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และ คทช. ตามกระบวนการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่เป้าหมาย ป่าหินเพิงทึบทิวเขาบรรทัด และ ป่าท่ากุ่มและป่าห้วยแร้ง

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด