ระบบบริหารงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด งานบริหารปี 2563

ประชุมสภาเกษตรกร จังหวัดตราด ครั้งที่ 420 กรกฎาคม 2563
20
กรกฎาคม 2563รายงานจากพื้นที่ โดย phatsa
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด โดยมี นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม ประธานในที่ประชุมได้แจ้งรับทราบเรื่องการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร และความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (AIC) รวมถึงการหารือร่วมกับประธานกลุ่มมังคุดวัดดงกลางสำหรับการเตรียมพื้นที่เพื่อกระจายสินค้ามังคุดในฤดูกาลผลิต ปี 2564 สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวาระเพื่อพิจารณาเรื่องแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตผลไม้ฤดูกาลผลิตปี 2564 และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดและมีราคาตกต่ำ การส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตด้วยตลาดออนไลน์แบบครบวงจร เพิ่มศักยภาพ องค์ความรู้ และวิธีการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมสภาเกษตรกร จังหวัดตราด ครั้งที่ 4