ระบบบริหารงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด งานบริหารปี 2562

ทดสอบ กิจกรรม116 พฤษภาคม 2562
16
พฤษภาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย phatsa
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

คำกล่าวเปิดงาน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีคนเข้าร่วมประชุม จำนวน 100 คน