ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร

โดย sutthiphong on September,09 2019 15.32

ด้วยพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 20 (4) กำหนดให้สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร และตามประกาศสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร พ.ศ.2556 ข้อ 5กำหนดให้การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร

โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมปี 2562

โดย sutthiphong on September,09 2019 15.29

สภาเกษตรกรจังหวัดตราดจัดโครงการทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลในปี 2562 จำนวน 7 ตำบล ได้แก่ 1. ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 2. ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 3.ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 4. ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 5. ตำบลวังกระเเจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 6. ตำบลท่า

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร กิจกรรมสัมมนาการบริหารจัดการน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดตราด

โดย sutthiphong on September,09 2019 15.23

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดตราดจัดโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒฯาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร กิจกรรมสัมมนาการบริหารจัดการน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดตราด วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประสานงาน และบูรณาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการพัฒนาและแก้ปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัด

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร กิจกรรมการแก้ปัญหาสิทธิเกษตรกรกับการประกอบอาชีพประมง

โดย sutthiphong on September,09 2019 15.20

สภาเกษตรกรจังหวัดตราดจัดโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร กิจกรรมการแก้ปัญหาสิทธิเกษตรกรกับการประกอบอาชีพประมง ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมีอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตราด และป

โครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด

โดย sutthiphong on September,09 2019 15.16

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดตราด จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด มีเครือข่ายภายในจังหวัดตราดจำนวน 38 ตำบล มีผู้เข้าร่วมจำนวน 41 คน

กิจกรรมการฝึกอบรม ส่งเสริมสนับสนุนขึ้นทะเบียน Gap และการพัฒนาคุณภาพผลผลิต (ไม้ผล)

โดย sutthiphong on August,19 2019 12.11

นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด และรองประธานสภา สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตราด และ นางสาวภัทศา ปิณฑะศิริ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด จัดโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนา และแก้ปัญหาด้านการเกษตร กิจกรรมการฝึกอบรม ส่งเสริมสนับสนุนขึ้นทะเบียน Gap และการพัฒนาคุณภาพผลผลิต (ไม้ผล) กล