ระบบบริหารงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2564

by สกจ.ตราด @9 ส.ค. 64 09:09 ( IP : 180...164 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
  • photo  , 1000x667 pixel , 126,745 bytes.
  • photo  , 1200x800 pixel , 137,529 bytes.
  • photo  , 1000x1415 pixel , 308,416 bytes.

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด มอบหมายให้นางมาลี วิจิตรโสภาพันธ์ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร เข้าประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมพลอยแดง  ศาลากลางจังหวัดตราด โดยมีนายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการติดตามการขับเคลื่อนตามนโยบายและแนวทางการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดให้สอดคล้องกันกับนโยบายพัฒนาด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะการติดตามความคืบหน้าโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งมีเป้าหมายดำเนินการในจังหวัดตราด เป็นเกษตรกรจำนวน 19 ราย และมีการคัดเลือกจ้างงานระดับตำบลเข้าร่วมโครงการจำนวน 9 ราย มีหลายกิจกรรมที่ดำเนินการสนับสนุนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไปแล้ว ได้แก่ การพัฒนาพื้นที่โดยการขุดสระเก็บน้ำให้กับเกษตรกรไปแล้วทั้ง 19 ราย มีการฝึกอบรมหลักสูตรหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการคำนวณพื้นที่เก็บน้ำตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมทั้งหลักสูตรการพัฒนาการผลิต นอกจากนี้ยังได้เตรียมที่จะมีการมอบปัจจัยการผลิตในส่วนของกิจกรรมปรับปรุงดิน นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการนำเสนอผลการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 รวมทั้งเรื่องต่าง ๆ ในการเยียวยาเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล อย่างไรก็ตามการประชุมในครั้งนี้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดตราดยังได้ร่วมกันพิจารณาแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตราด (ปี 2566-2570) อีกด้วย

Relate topics