ระบบบริหารงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2564

by สกจ.ตราด @6 ส.ค. 64 09:28 ( IP : 125...74 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
  • photo  , 1000x667 pixel , 149,904 bytes.
  • photo  , 1000x1415 pixel , 274,810 bytes.

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด โดยมีนายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯได้ผ่านการพิจารณาการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์โครงการปกติ และโครงการพิเศษ จำนวน 6 สหกรณ์ รวมวงเงินทั้งสิ้น 9,040,000 บาท โดยวงเงินดังกล่าววัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกกู้ยืมและจัดหาสินค้ามาจำหน่าย โครงการปกติอัตราดอกเบี้ยตามจัดชั้นลูกหนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ และโครงการพิเศษ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ให้มีเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ และช่วยเหลือสมาชิกให้มีรายได้ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Relate topics