ระบบบริหารงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2564

by สกจ.ตราด @9 ก.ค. 64 11:13 ( IP : 180...58 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
  • photo  , 1000x667 pixel , 124,430 bytes.
  • photo  , 1200x800 pixel , 144,849 bytes.
  • photo  , 1200x800 pixel , 140,972 bytes.
  • photo  , 1000x1415 pixel , 255,234 bytes.

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด  ครั้งที่  3/2564  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด โดยมีนายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯได้ผ่านการพิจารณาการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์โครงการปกติ และโครงการพิเศษ จำนวน 6 สหกรณ์ รวมวงเงินทั้งสิ้น 10,400,000  บาท โดยวงเงินดังกล่าววัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกกู้ยืมและจัดหาสินค้ามาจำหน่าย โครงการปกติอัตราดอกเบี้ยตามจัดชั้นลูกหนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ และโครงการพิเศษ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ให้มีเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ และช่วยเหลือสมาชิกให้มีรายได้ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Relate topics