ระบบบริหารงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2564 (วาระพิเศษ)

by สกจ.ตราด @9 ก.ค. 64 10:59 ( IP : 180...58 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
  • photo  , 1000x667 pixel , 146,594 bytes.
  • photo  , 1200x800 pixel , 146,325 bytes.
  • photo  , 1200x800 pixel , 157,246 bytes.
  • photo  , 1000x1415 pixel , 259,222 bytes.

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด มอบหมายให้นายภาณุพัฒน์ อรัญดร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2564 (วาระพิเศษ) ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด โดยมีนายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้ผ่านการพิจารณาบรรจุแผนงานโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาภัยแล้งปี 2564/2565 ในแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2565 จำนวน 24 โครงการ งบประมาณรวม 292,492,782.05 บาท

Relate topics