ระบบบริหารงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2564

by สกจ.ตราด @1 ก.ค. 64 09:49 ( IP : 125...199 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
  • photo  , 1000x667 pixel , 102,027 bytes.
  • photo  , 1000x667 pixel , 98,387 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 105,293 bytes.
  • photo  , 1000x1415 pixel , 236,222 bytes.

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวภัทศา ปิณฑะศิริ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมบานชื่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตราด โดยมีนายสมภพ อินทรพักตร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานส่งเสริม พัฒนาอาชีพ และการตลาด โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการฯ  และเพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ตำบลต้นแบบ

Relate topics