ระบบบริหารงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 5 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

by สกจ.ตราด @25 มิ.ย. 64 15:30 ( IP : 182...57 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
 • photo , 1024x683 pixel , 133,279 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 121,737 bytes.
 • photo , 1000x460 pixel , 72,128 bytes.
 • photo , 1024x683 pixel , 128,779 bytes.
 • photo , 1024x683 pixel , 108,895 bytes.
 • photo , 1000x1415 pixel , 319,963 bytes.

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 5 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด โดยมีนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานและดำเนินการประชุม ก่อนการประชุมมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำโดยเกษตรกรอย่างยั่งยืน” โดย ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.) หลังจากนั้นการประชุมดำเนินตามวาระ เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ การบูรณาการแก้ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรโดยธนาคารน้ำใต้ดิน (Groundwater Bank), โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่, ข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนไผ่ (การปลูก), ผลการเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดแพร่, ผลการขับเคลื่อนงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2563 – มิ.ย.2564, การแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร เป็นต้น เรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ การหารือข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ เกี่ยวกับงบประมาณเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของสภาเกษตรกรจังหวัด, ร่างระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ, การของบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม

Relate topics