ระบบบริหารงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน

by สกจ.ตราด @25 มิ.ย. 64 14:50 ( IP : 182...57 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
  • photo  , 1000x749 pixel , 110,043 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 93,925 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 105,432 bytes.
  • photo  , 739x484 pixel , 101,155 bytes.
  • photo  , 1000x1415 pixel , 259,686 bytes.

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 สภาเกษตรกรจังหวัดตราด ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียนท่ากุ่ม–เนินทราย และวิทยาลัยชุมชนตราด ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการของทั้งสามหน่วยงานในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ในการนำผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้ ไปใช้ประโยชน์ในการผลิต การแปรรูป และการตลาด เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต การผลิตที่ได้มาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ และสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน ให้แก่เกษตรกร ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

Relate topics