ระบบบริหารงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตราด (พ.ศ. 2566 – 2570)

by สกจ.ตราด @25 มิ.ย. 64 13:47 ( IP : 182...57 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
  • photo  , 1000x665 pixel , 143,686 bytes.
  • photo  , 1200x800 pixel , 160,758 bytes.
  • photo  , 1200x800 pixel , 131,364 bytes.
  • photo  , 1200x800 pixel , 141,165 bytes.
  • photo  , 1000x1415 pixel , 301,453 bytes.

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด มอบหมายให้นางมาลี วิจิตรโสภาพันธ์ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตราด (พ.ศ. 2566 – 2570) ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด โดยมีนายสมภพ อินทรพักตร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตราด (พ.ศ.2566 – 2570) ในครั้งนี้เป็นการระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมเวทีโดยมุ่งให้แผนที่จัดทำขึ้นมีความสอดคล้องกับสถานการณ์และยุทธศาสตร์ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นแผนยุทธศาสตร์ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาภาคในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนแผนพัฒนาการเกษตรภาคภายใต้กรองแผนพัฒนาภาค และทิศทางนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะได้มีการเสนอร่างแผนเพื่อขอความช่วยเห็นชอบจากคุณอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้เพื่อให้แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตราด เป็นแผนที่ใช้เป็นทิศทางในการพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่จังหวัดตราด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรต่อไป

Relate topics