ระบบบริหารงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ครั้งที่ 1/2564

by สกจ.ตราด @18 มิ.ย. 64 12:31 ( IP : 1...137 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
  • photo  , 1000x667 pixel , 140,651 bytes.
  • photo  , 1200x800 pixel , 151,288 bytes.
  • photo  , 1200x800 pixel , 143,241 bytes.
  • photo  , 1000x1415 pixel , 285,808 bytes.

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด มอบหมายให้นายภาณุพัฒน์ อรัญดร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด  โดยมีนายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม
ทั้งนี้ตามคำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เรื่องแต่งตั้งคณะคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 (คทช.) ของแต่ละท้องที่จังหวัด ในการทำหน้าที่สำรวจ ตรวจสอบที่ดิน และแผนที่ขอบเขตที่ดิน ที่จะจัดให้ผู้ยากไร้ ที่ไม่มีที่ทำกินและที่อยู่อาศัย พร้อมด้วยรายชื่อผู้ครอบครอง เพื่อส่งมอบให้คณะอนุกรรมการจัดที่ดินดำเนินการในการกำกับดูแล และเร่งรัดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตรวจสอบหลักเกณฑ์การจัดที่ดิน รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ทำกินและที่อยู่อาศัยในรูปแบบชุมชนที่เหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล ในส่วนของจังหวัดตราด รวมทั้งพิจารณาพื้นที่เป้าหมายเพิ่มเติม พื้นที่สาธารณประโยชน์ แปลงหนองบัวนอกสาธารณประโยชน์ ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด เนื้อที่ 6-0-18 ไร่ รวมไปถึงพื้นที่เป้าหมายอื่น ๆ อีกจำนวน 6 แปลง

Relate topics