ระบบบริหารงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การขับเคลื่อนภาคการเกษตร ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการ 1 ตําบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎี

by สกจ.ตราด @17 มิ.ย. 64 09:08 ( IP : 182...229 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
  • photo  , 1000x667 pixel , 183,575 bytes.
  • photo  , 1200x800 pixel , 166,081 bytes.
  • photo  , 1200x800 pixel , 186,305 bytes.
  • photo  , 1000x667 pixel , 142,682 bytes.
  • photo  , 1000x1415 pixel , 307,783 bytes.

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด มอบหมายให้นางมาลี วิจิตรโสภาพันธ์ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การขับเคลื่อนภาคการเกษตร ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการ 1 ตําบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านอำเภอเขาสมิง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยมีนายสมภพ อินทรพักตร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการ สำหรับการจัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการขับเคลื่อนภาคการเกษตร ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้แก่เกษตรกรจากทุกอำเภอในจังหวัดตราด จำนวน 19 ราย เพื่อให้มีความเข้าใจแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อน้อมนำไปสู่การปฏิบัติและร่วมกันขับเคลื่อนภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นการช่วยให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงตนเองและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างพอเพียงและยั่งยืนต่อไป สำหรับการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว มีกำหนดจัดขึ้นจำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2564 โดยมีนายบัณฑิต กูลพฤกษี ปราชญ์ชาวบ้าน นำทีมวิทยากรร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้

Relate topics