ระบบบริหารงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2564

by สกจ.ตราด @23 มี.ค. 64 14:12 ( IP : 182...66 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x667 pixel , 164,151 bytes.
 • photo , 1200x800 pixel , 163,191 bytes.
 • photo , 1200x800 pixel , 157,031 bytes.
 • photo , 1000x1415 pixel , 337,233 bytes.

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด มอบหมายให้นางมาลี วิจิตรโสภาพันธ์ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร เข้าประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายภิญโญ  ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมตราดสีทอง ศาลากลางจังหวัดตราด
ทั้งนี้ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ในเรื่องมาตรการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนและเพิ่มมูลค่าการตลาดของการจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication :  GI) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 โดยกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ทุกจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้น เพื่อให้กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงาน เพื่อส่งเสริมการใช่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ปัจจุบันจังหวัดตราดได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว จำนวน 2 ชนิด ได้แก่

 1. สับปะรดตราดสีทอง ซึ่งได้จัดทำระบบควบคุมคุณภาพฯ เรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบันมีผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยแล้ว จำนวน 10 ราย จากผู้สมัคร 30 ราย

 2. ทุเรียนชะนีเกาะช้าง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพฯ โดยคณะทำงานตรวจรับรองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ทุเรียนชะนีเกาะช้าง” โดยต้องได้รับการกรับรองจากคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดตราด

สำหรับการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดตราด ในครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาคู่มือปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกผู้ขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทุเรียนชะนีเกาะช้าง และแผนตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทุเรียนชะนีเกาะช้าง  รวมทั้งแบบประเมินมาตรฐานการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทุเรียนชะนีเกาะช้าง ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้างได้เปิดรับสมัครเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนชะนีเกาะช้างที่สนใจขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2564 มีเกษตรกรสมัครจำนวน 42 ราย

Relate topics

« 2185
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง