ระบบบริหารงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

สภาเกษตรกรจังหวัดตราด เร่งขับเคลื่อนแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตผลไม้ล้นตลาดในฤดูกาลผลิตปี 2563

by สกจ.ตราด @19 มิ.ย. 63 11:02 ( IP : 125...58 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x1415 pixel , 332,348 bytes.
 • photo , 1000x1415 pixel , 311,976 bytes.
 • photo , 1000x1415 pixel , 279,208 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 135,467 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 254,379 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 182,989 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 129,133 bytes.
 • photo , 1000x1415 pixel , 243,453 bytes.
 • photo , 1000x1415 pixel , 248,664 bytes.
 • photo , 874x631 pixel , 514,360 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 203,599 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 93,424 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 129,723 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 172,548 bytes.

สภาเกษตรกรจังหวัดตราด กำหนดแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตผลไม้ล้นตลาดในฤดูกาลผลิตปี 2563

คลิปข่าว : สภาเกษตรกรส่งมังคุด 3 ตัน ให้ช่อง 3 เพื่อส่งต่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ในชุมชนต่างๆ

สภาเกษตรกรจังหวัดตราด กำหนดแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตผลไม้ล้นตลาดในฤดูกาลผลิตปี 2563 ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง เพื่อรวบรวมผลผลิตผลไม้ล้นตลาดจากเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก และไม่สามารถหาตลาดรับซื้อผลผลิตได้ หรือไม่สามารถจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการส่งออกได้ ตลอดจนกระจายผลผลิตผลไม้ในฤดูกาลออกสู่ตลาด ทั้งตลาดชุมชน ตลาดค้าส่ง ในภูมิภาคอื่นๆ ภายในประเทศ เพื่อช่วยพยุงราคาผลไม้ให้มีเสถียรภาพ ดังต่อไปนี้


ข่าวที่ 1 โครงการแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตผลไม้ล้นตลาดในฤดูกาลผลิตปี 2563 โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตราด

วันที่ 16 เมษายน 2563 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ได้ดำเนินการจัดทำโครงการแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตผลไม้ล้นตลาดในฤดูกาลผลิตปี 2563 เสนอต่อพาณิชย์จังหวัดตราด เพื่อนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด และในการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติมอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดตราดนำเสนอโครงการต่อปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ขณะเดียวกันเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ได้นำเสนอโครงการแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตผลไม้ล้นตลาดในฤดูกาลผลิตปี 2563 เสนอต่อประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อนำเสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาผลผลิตผลไม้ล้นตลาดในฤดูกาลผลิต ปี 2563 ต่อไป

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดตราด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด ได้จัดประชุมหารือแก้ไขปัญหาผลไม้ตกต่ำ เพื่อหารือวางแผนการจัดการผลไม้ในภาวะกระจุกตัวของผลผลิตและพิจารณาการใช้เงินตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้จังหวัดตราด ปีการผลิต 2562/2563  โดยมีนายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด พร้อมด้วยนางสาวภัทศา ปิณฑะศิริ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด และผู้แทนกลุ่มมังคุดวัดดงกลาง ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ตกต่ำ (เงาะ มังคุด) ที่มีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรผู้ปลูกมังคุดจังหวัดตราด เสนอต่อพาณิชย์จังหวัดตราดในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลทางการเกษตร


ข่าวที่ 2 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด สนับสนุนช่องทางการค้าแก่เกษตรกรที่ประสบปัญหาโควิด-19 ในรูปแบบออนไลน์

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรขายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์ โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ทาง Facebook และกลุ่ม Line ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด รวมถึงส่งข้อมูลผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ประชาสัมพันธ์ทาง www.nfc.or.th เพจ Facebook เดินหาสินค้าเกษตร และเพจ Facebook สภาเกษตรกรแห่งชาติ ซึ่งเป็นแนวทางในการช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรและมีความสอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของรัฐบาลซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมในการขายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์ จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านคันนาตำบลห้วงน้ำขาว ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด หมายเลขโทรศัพท์ 086-383-0832  หรือ ID Line : 0863830832  หรือเพจ Facebook : วิไลวรรณ์ เอิบสภาพ ผู้รับผิดชอบ นางวิไลวรรณ์ เอิบสภาพ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ : 1.หอยหวานสามรส  2.ปลากรอบสามรส  3.น้ำพริกสวรรค์ปลากรอบ  4.น้ำพริกกุ้งแห้ง  5. น้ำพริกหอย  6.กะปิ
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนผลอำไพ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 205 หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด หมายเลขโทรศัพท์ 081-656-3841 หรือเพจ Facebook : สวนผลอำไพ – Organic fruit ผู้รับผิดชอบ นายชัยวัฒน์ ปริ่มผล จำหน่ายผลิตภัณฑ์ : มังคุดอินทรีย์ มังคุดปลอดสารมาตรฐาน Organic Thailand 3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราด ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด หมายเลขโทรศัพท์ 089-098-6075 , 089-040-9205 และ 089-933-8998 หรือเพจ Facebook : สวนกูลพฤกษี  หรือ ID Line : ibai9883  จำหน่ายผลิตภัณฑ์ : มังคุดอินทรีย์ ลองกองอินทรีย์ 4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียนท่ากุ่ม-เนินทราย ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 34/2 หมู่ที่ 6 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด หมายเลขโทรศัพท์ 062-559-9363 หรือเพจ Facebook :  Rainbow Fruit หรือ ID Line : rang.si  หรือ E-mail : rainbowfruit2019@gmail.com  จำหน่ายผลิตภัณฑ์ : ทุเรียน มังคุด ทุเรียนทอดกรอบ ทุเรียนกวน


ข่าวที่ 3 สภาเกษตรกรจังหวัดตราด กระตุ้นราคาผลผลิต “มังคุด” และแบ่งปันความสุขแก่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

สภาเกษตรกรจังหวัดตราด มอบหมายให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด รวบรวม และรับบริจาคเงินจากสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เพื่อนำไปรับซื้อผลผลิตมังคุดจากเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรที่ไม่สามารถขายผลผลิตมังคุดได้ หรือไม่มีตลาดรับซื้อ หรือขายได้ในราคาที่ต่ำ จากกลุ่มมังคุดวัดดงกลาง โดยประธานกลุ่มได้จัดหา-รับซื้อมังคุดจากเกษตรกรในพื้นที่ ราคา กิโลกรัมละ 15 บาท จำนวน 2.7 ตัน ทำให้ราคาผลผลิตมังคุดในวันต่อมาเพิ่มสูงขึ้น สร้างความพอใจให้กับเกษตรกรผู้ขายมังคุด สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและจัดส่งผลผลิตมังคุด เงาะ และลองกอง เพื่อไปให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีรายละเอียด ดังนี้ 1. ร่วมบริจาคมังคุด จำนวน 2.7 ตัน ร่วมกับโครงการ “เรื่องเล่าปันสุข” รายการเรื่องเล่าเช้านี้ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 2. บริจาคเงาะ จำนวน 756 กิโลกรัม ลองกอง จำนวน 160  กิโลกรัม และมังคุด จำนวน 100 กิโลกรัม มอบให้กับเรือนจำจังหวัดตราด

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 2831
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง