ระบบบริหารงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด งานบริหารปี63
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณ 400,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ สภาเกษตรกรจังหวัดตราด
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดตราด
ละติจูด-ลองจิจูด 12.248795498793,102.52330988682
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2562 31 ธ.ค. 2562 100,000.00
2 1 ม.ค. 2563 31 มี.ค. 2563 100,000.00
รวมงบประมาณ 200,000.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (200,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (400,000.00 บาท)

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 26
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
สมาชิกสภาเกษตรกร 20 -
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน 6 -

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ต.ค. 62 ประชุมสำนักงาน 5.00 0.00 -
1 ต.ค. 62 ประชุมสภาเกษตรกร จังหวัดตราด 0.00 645,000.00 -
1 ต.ค. 62 ลงพื้นที่ & ประชุม ร่วมหน่วยงานอื่น 0.00 0.00 -
28 พ.ย. 62 ประชุมสภาเกษตรกร จังหวัดตราด ครั้งที่ 1 25.00 107,500.00 -
28 ม.ค. 63 ประชุมสภาเกษตรกร จังหวัดตราด ครั้งที่ 2 25.00 107,500.00 -
26 มี.ค. 63 ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ครั้งที่ 3 25.00 107,500.00 0.00
28 พ.ค. 63 ประชุมสภาเกษตรกร จังหวัดตราด ครั้งที่ 4 25.00 107,500.00 0.00
28 ก.ค. 63 ประชุมสภาเกษตรกร จังหวัดตราด ครั้งที่ 5 25.00 107,500.00 -
21 ก.ย. 63 ประชุมสภาเกษตรกร จังหวัดตราด ครั้งที่ 6 25.00 107,500.00 -
9 ก.ค. 63 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2563 0.00 0.00 -
20 ก.ค. 63 ประชุมหารือกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน 0.00 0.00 -
21 ก.ค. 63 ลงพื้นที่และร่วมเสวนาแลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์ และรับฟังปัญหาด้านประมง 0.00 0.00 -
22 ก.ค. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 พ.ศ. 2562 – 2565 0.00 0.00 -
4 ส.ค. 63 ประชุมรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ระยะที่ 2 ส่วนต่อขยาย จังหวัด ระยอง-จันทบุรี-ตราด 0.00 0.00 -
5 ส.ค. 63 ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด 0.00 0.00 -
6 ส.ค. 63 ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 0.00 0.00 0.00
รวม 155 645,000.00 3 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 12:49 น.