stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด งานบริหารปี 2563
ภายใต้องค์กร สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณ 400,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด
ผู้รับผิดชอบโครงการ สภาเกษตรกรจังหวัดตราด
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดตราด
ละติจูด-ลองจิจูด 12.248795498793,102.52330988682place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2562 31 ธ.ค. 2562 100,000.00
2 1 ม.ค. 2563 31 มี.ค. 2563 100,000.00
รวมงบประมาณ 200,000.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (200,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (400,000.00 บาท)

stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 26
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
สมาชิกสภาเกษตรกร 20 -
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน 6 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
1 ประชุมสภาเกษตรกร จังหวัดตราด กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 150 645,000.00 2 0.00
28 พ.ย. 62 ประชุมสภาเกษตรกร จังหวัดตราด ครั้งที่ 1 25 107,500.00 -
28 ม.ค. 63 ประชุมสภาเกษตรกร จังหวัดตราด ครั้งที่ 2 25 107,500.00 -
26 มี.ค. 63 ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ครั้งที่ 3 25 107,500.00 0.00
28 พ.ค. 63 ประชุมสภาเกษตรกร จังหวัดตราด ครั้งที่ 4 25 107,500.00 0.00
28 ก.ค. 63 ประชุมสภาเกษตรกร จังหวัดตราด ครั้งที่ 5 25 107,500.00 -
21 ก.ย. 63 ประชุมสภาเกษตรกร จังหวัดตราด ครั้งที่ 6 25 107,500.00 -
2 ลงพื้นที่ & ประชุม ร่วมหน่วยงานอื่น กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 1 0.00
9 ก.ค. 63 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2563 0 0.00 -
20 ก.ค. 63 ประชุมหารือกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน 0 0.00 -
21 ก.ค. 63 ลงพื้นที่และร่วมเสวนาแลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์ และรับฟังปัญหาด้านประมง 0 0.00 -
22 ก.ค. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 พ.ศ. 2562 – 2565 0 0.00 -
4 ส.ค. 63 ประชุมรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ระยะที่ 2 ส่วนต่อขยาย จังหวัด ระยอง-จันทบุรี-ตราด 0 0.00 -
5 ส.ค. 63 ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด 0 0.00 -
6 ส.ค. 63 ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 0 0.00 0.00
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 5 0.00 0 0.00
1 ต.ค. 62 ประชุมสำนักงาน 5 0.00 -

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2562 12:49 น.