ระบบบริหารงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ครั้งที่ 1/2563

8 สิงหาคม 2563
phatsaphatsa
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด โดยมีว่าที่ร้อยตรี พิเชียน  ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการตรวจสอบพื้นที่ทับซ้อนและการดำเนินการตามระเบียบกฎหมายพื้นที่เป้าหมายปี 2562 ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่ากุ่มและป่าห้วยแร้ง และป่าสงวนแห่งชาติป่าหินเพิงทึบทิวเขาบรรทัด และการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และ คทช. ตามกระบวนการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่เป้าหมาย ป่าหินเพิงทึบทิวเขาบรรทัด และ ป่าท่ากุ่มและป่าห้วยแร้ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ครั้งที่ 3

22 พฤษภาคม 2563
phatsaphatsa
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ได้จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2563 โดยมีสมาชิกสภาฯหัวหน้าสำนักงานฯ  และพนักงานสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามมติของสภาเกษตรกรจังหวัด และพิจารณาโครงการแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตผลไม้ล้นตลาดในฤดูกาลผลิต  ปี 2563

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ครั้งที่ 3

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมสภาเกษตรกร จังหวัดตราด ครั้งที่ 4

20 กรกฎาคม 2563
phatsaphatsa
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด โดยมี นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม ประธานในที่ประชุมได้แจ้งรับทราบเรื่องการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร และความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (AIC) รวมถึงการหารือร่วมกับประธานกลุ่มมังคุดวัดดงกลางสำหรับการเตรียมพื้นที่เพื่อกระจายสินค้ามังคุดในฤดูกาลผลิต ปี 2564 สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวาระเพื่อพิจารณาเรื่องแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตผลไม้ฤดูกาลผลิตปี 2564 และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดและมีราคาตกต่ำ การส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตด้วยตลาดออนไลน์แบบครบวงจร เพิ่มศักยภาพ องค์ความรู้ และวิธีการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมสภาเกษตรกร จังหวัดตราด ครั้งที่ 4

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open