other_houses

สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด

info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด
ที่อยู่ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
โทรศัพท์ 039-513580
โทรสาร 039-513580
อีเมล์ nfc.trt@nfc.mail.go.th
directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการปีงบประมาณกิจกรรมpaid
สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด งานบริหาร ปี66 2566 7,800,000.00 0/1
โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบล/กิจกรรมการบูรณาการสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วม ด้วยเครือข่ายชุมชน 2565 36,000.00 0/0
สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด งานบริหารปี 2564 2564 0.00 0/0
สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด งานบริหารปี 2563 2563 400,000.00 3/16
สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด งานบริหารปี 2562 2562 100,000.00 6/7