รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด งานบริหารปี62
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 1 มกราคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสว่าง ชื่นอารมย์
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 พ.ค. 62 ทดสอบ กิจกรรม1 - -
1 ส.ค. 62 จัดโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนา - -
6 ส.ค. 62 ประชุมคณะทำงานข้าว - -
12 - 13 ส.ค. 62 ลงโปรแกรม คอมพิวเตอร์ สำนักงาน - -
16 ส.ค. 62 โครงการ GAP - -
19 ส.ค. 62 สัมมนาโครงการ 1 ไร่ 1 แปลงเกษตรอินทรีย์จังหวัดตราด - -
27 ส.ค. 62 ประชุมสภาเกษตรกร จังหวัดตราด - -
รวม 0 - 6 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย sutthiphong sutthiphong เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 15:30 น.