ระบบบริหารงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

จัดโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนา

9 กันยายน 2562
sutthiphongsutthiphong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดตราดจัดโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร กิจกรรมสัมมนาการบริหารจัดการน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดตราด วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประสานงาน และบูรณาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการพัฒนาและแก้ปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดตราด โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมในครั้งนี้ได้แก่ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดตราด สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตราด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตราด กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ และเกษตรกรในจังหวัดตราด จำนวน 40 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

บูรณาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการพัฒนาและแก้ปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดตราด

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมคณะทำงานข้าว

6 กันยายน 2562
สกจ.ตราดสกจ.ตราด
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงานด้านข้าว เรื่องพิจารณา โครงการประกันรายได้ข้าวปี2563

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สมชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตราดรับทราบการประกันราคาผลผลิตข้าว

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 5,000.00 0.00 500.00 0.00 5,500.00

โครงการ GAP

16 สิงหาคม 2562
สกจ.ตราดสกจ.ตราด
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo GAPGAP
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมโครงการ GAP จำนวน 100 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกษตรกรเข้าร่วมประชุม และสมัครเข้าระบบ GAP เพิ่มขึ้น

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,000.00 26,000.00

ลงโปรแกรม คอมพิวเตอร์ สำนักงาน

14 สิงหาคม 2562
sutthiphongsutthiphong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงโปรแกรม windows7 & MS-Office

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ลงโปรแกรม windows7 & MS-Office เครื่องคอมฯ สนง. จำนวน 7 เครื่อง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00

สัมมนาโครงการ 1 ไร่ 1 แปลงเกษตรอินทรีย์จังหวัดตราด

15 กรกฎาคม 2562
phatsaphatsa
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมสภาเกษตรกรครั้งที่ 4

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จำนวนสมาชิกเข้าร่วมประชุม 20 คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 102,500.00 0.00 0.00 0.00 102,500.00

ทดสอบ กิจกรรม1

16 พ.ค. 2562
phatsaphatsa
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คำกล่าวเปิดงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีคนเข้าร่วมประชุม จำนวน 100 คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00