ระบบบริหารงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ครั้งที่ 1/2563

8 สิงหาคม 2563
phatsaphatsa
รายงานจากพื้นที่
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด โดยมีว่าที่ร้อยตรี พิเชียน  ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการตรวจสอบพื้นที่ทับซ้อนและการดำเนินการตามระเบียบกฎหมายพื้นที่เป้าหมายปี 2562 ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่ากุ่มและป่าห้วยแร้ง และป่าสงวนแห่งชาติป่าหินเพิงทึบทิวเขาบรรทัด และการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และ คทช. ตามกระบวนการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่เป้าหมาย ป่าหินเพิงทึบทิวเขาบรรทัด และ ป่าท่ากุ่มและป่าห้วยแร้ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open