ระบบบริหารงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ครั้งที่ 3

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ครั้งที่ 3

22 พฤษภาคม 2563
phatsaphatsa
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ได้จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2563 โดยมีสมาชิกสภาฯหัวหน้าสำนักงานฯ  และพนักงานสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามมติของสภาเกษตรกรจังหวัด และพิจารณาโครงการแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตผลไม้ล้นตลาดในฤดูกาลผลิต  ปี 2563

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ครั้งที่ 3

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open