ลงโปรแกรม คอมพิวเตอร์ สำนักงาน

ลงโปรแกรม คอมพิวเตอร์ สำนักงาน

14 สิงหาคม 2562
sutthiphongsutthiphong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงโปรแกรม windows7 & MS-Office

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ลงโปรแกรม windows7 & MS-Office เครื่องคอมฯ สนง. จำนวน 7 เครื่อง