สัมมนาโครงการ 1 ไร่ 1 แปลงเกษตรอินทรีย์จังหวัดตราด

สัมมนาโครงการ 1 ไร่ 1 แปลงเกษตรอินทรีย์จังหวัดตราด

15 กรกฎาคม 2562
phatsaphatsa
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมสภาเกษตรกรครั้งที่ 4

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จำนวนสมาชิกเข้าร่วมประชุม 20 คน