ระบบบริหารงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ประชุมคณะทำงานข้าว

ประชุมคณะทำงานข้าว

6 กันยายน 2562
สกจ.ตราดสกจ.ตราด
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงานด้านข้าว เรื่องพิจารณา โครงการประกันรายได้ข้าวปี2563

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สมชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตราดรับทราบการประกันราคาผลผลิตข้าว

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 5,000.00 0.00 500.00 0.00 5,500.00 lock_open