ระบบบริหารงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ทดสอบ กิจกรรม1

ทดสอบ กิจกรรม1

16 พฤษภาคม 2562
phatsaphatsa
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คำกล่าวเปิดงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีคนเข้าร่วมประชุม จำนวน 100 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 lock_open