ทดสอบ กิจกรรม1

ทดสอบ กิจกรรม1

16 พ.ค. 2562
phatsaphatsa
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คำกล่าวเปิดงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีคนเข้าร่วมประชุม จำนวน 100 คน