โครงการ GAP

โครงการ GAP

16 สิงหาคม 2562
สกจ.ตราดสกจ.ตราด
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo GAPGAP
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมโครงการ GAP จำนวน 100 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกษตรกรเข้าร่วมประชุม และสมัครเข้าระบบ GAP เพิ่มขึ้น

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,000.00 26,000.00