โครงการ GAP

โครงการ GAP

16 สิงหาคม 2562
สกจ.ตราดสกจ.ตราด
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo GAPGAP
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมโครงการ GAP จำนวน 100 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกษตรกรเข้าร่วมประชุม และสมัครเข้าระบบ GAP เพิ่มขึ้น