จัดโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนา

จัดโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนา

9 กันยายน 2562
sutthiphongsutthiphong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดตราดจัดโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร กิจกรรมสัมมนาการบริหารจัดการน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดตราด วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประสานงาน และบูรณาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการพัฒนาและแก้ปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดตราด โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมในครั้งนี้ได้แก่ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดตราด สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตราด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตราด กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ และเกษตรกรในจังหวัดตราด จำนวน 40 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

บูรณาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการพัฒนาและแก้ปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดตราด

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00